Denna blogg handlar om eHälsa i Norra sjukvårdsregionen.
Vi som skriver är Göran Algers och Thomas Molén, koordinatorer för eHälsa i regionen.

  Avslut och början

  Göran Algers  2  Juli  2013   15:48:10
   Uppdraget som regionkoordinator avslutades vid årsskiftet 2012-13 då de problem som från början initierat arbetet till stor del varit av teknisk karaktär och kunnat lösas. Istället etableras från våren 2013 en samverkansgrupp med representaanter från landstingen med regional vårdutveckling som fokus. Fn har man inte bestämt hur t.ex. denna blogg skall fortsätta varför inlägg från jan 2013 saknas

  Workshop-rapport

  Thomas Molén  13  December  2012   10:25:52

  I tisdags genomfördes workshopen "Vård på distans ur ett ledningsperspektiv" och intresset var relativt stort. Denna gång genomfördes workshopen med stöd av den nationella piloten "Stora möten" vilket möjliggjorde för såväl deltagande via videokonferens, deltagande via PC med chat-funktion samt möjlighet att titta i efterhand via streaming. Föredragshållarna gav sin bild av såväl förutsättningar för att lyckas med etablering av nya arbetssätt men också vilka utmaningar som finns kvar att lösa.

  Den inspelade workshopen finns på följande länk - http://webbtv.compodium.se/inera/storamoten/

  Lösenord kan erhållas genom att skicka ett mail till thomas.molen@vll.se.


  Jämtland satsar på telemedicin

  Thomas Molén  5  December  2012   11:13:12

   Den politiska majoriteten i Jämtland vill tillsätta en utredning inom telemedicinområdet. Bland annat ska en inventering göras vad som pågår inom området nationellt och internationellt.

  Läs mer på följande länk: Länstidningen Östersund


  Workshop - Vård på distans ur ett ledningsperspektiv

  Thomas Molén  13  November  2012   14:48:05

  Den 11 december hålls en workshop gällande ledningsperspektiv vid vård på distans.

  Frågor som kommer att belysas är bl a hur viktigt det är med stöd från ledning och politiker och hur man entusiasmerar personalen trots att rutiner och modeller kanske inte alltid är så tydliga.

  Workshopen riktar sej i första hand till verksamhetschefer, avdelningschefer samt vård- och verksamhetsutvecklare i den norra regionen.

  Se bifogat program för mera info.


  Är vård på distans och resfria möten bra för miljön?

  Thomas Molén  13  November  2012   14:37:51

  Den 8 november hölls ett seminarium om miljövinster med e-hälsa, telemedicin, videokonferens och resfria möten inom vård och omsorg. Med på seminariet var ledande forskare och representanter för telemedicin och miljöarbete inom vården.

  Seminariet hölls självklart på ett "resfritt sätt" - via videokonferens och streaming. Seminariet var ett samarrangemang mellan Inera och Compodium och sändningen skedde via den nationella piloten "Stora möten" vars syfte är att utröna hur stora möten och seminarier kan hållas resfria på bästa sätt!

  Ta del av seminariet via följande länk: http://webbtv.compodium.se/inera/storamoten/


  Nationell e-hälsodag 18/10

  Göran Algers  24  Oktober  2012   08:26:28

   På Munchenbryggeriet i Stockholm hölls i år den sedvanliga nationella e-Hälsodagen. 700 deltagare lysnade under förmiddagen på föredragningar från regeringskansli, SKL och CeHis medan eftermidagen var delad på fyra parallella ämnen - Innevånarens möjlighet till delaktighet; Vården och omsorgens satsningar på ökad samverkan; Välfärdsteknologi i hemmet; Säkerhet och Integritet ur juridiskt perspektiv samt ytterligare workshops. Viktigaste nyheten egentligen socialdepartementets arbete med att utreda inför en omarbetning av Patientdatalagen med tanke på förenklad samverkan melllan kommuner och landsting, där juridiken delvis hindrar informationsöverföring. Dessuatom förbättringar i Pascal som ju plågats av stora problem i införandeprocessen pg av komplexa integrationer med HSA-katalog och ett antal olika apoteksapplikationer samt då journalsystem.

  Mer detaljerad information och de presentationer som gjordes finns på http://www.nationellehalsa.se/Arkiv/2012_temaomraden_inspirationsseminarer.aspx

   


   Distansmedicin

   Göran Algers  1  Oktober  2012   14:08:17

   Idag hade DistansMedicinGruppen (DMG) i VLL en genomgång med de projekt som fått tilldelning av medel för utveckling.

   På Hudkliniken utvecklar man teledermatoskopi som en enkel väg att ta bilder på hudförändringar i en öppen "prickmottagning" som placerats på Kåge-Moröbacke Hälsocentral. Utrustningen är en utveckling på iPhone och enklare att använda än ett vanligt dermatoskop men ger fullt tillräckligt underlag för att bedöma om en förändring måste tas bort eller kan vara ofarlig. Tekniken har jämförts med direkt bedömning av hudläkare och i piloten har man fått samma kvalitet på bedömningarna. Patienten slipper en väntetid på besök och är den stora vinnaren i detta. Som tidigare har hud naturligtvis rutin med online-konsultation med Lycksele och Skellefteå och tar remiss med bild som förstahandsalternativ istället för mottagningsbesök.

   Smärtrehab är inne i ett annat projekt där patienter i grupp får smärtrehabilitering efter behandling via videouppkoppling. Här har man kunnat samverka med ett annat projekt som Primus (Primärvårdens enhet för specialiserad sjukgymnastik) är på väg att starta med ett liknande koncept där man skall ge patienter med yrsel eller som behöver artrosskola stöd via videosystem som lånas ut till patienter under en begränsad tid.

   Cardistaprojektet visade upp sitt pågående projekt med hjärtultraljudsundersökning via robotteknik som snart kan utvärderas. Utrustningen kan även användas till t.ex. aortascreening av allmänläkarna på den enhet där roboten är placerad.

   MT/FoU har tillsammans  med Avancerad HemSjukvård (AHS) ett projekt där patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)  själva via en surfplatta  rapporterar in uppgifter om sitt tillstånd samt gör en andningsmätning där resultatet också direkt går in till VLL:s databaser. En tanke med projektet är att tidigt kunna se försämringar i patienternas tillstånd och kunna förebygga ytterligare nedsättning av andningsförmågan.

   Fjärrkonsulten är en applikation som utvecklats av FoU och som tillsammans med ett elektroniskt stetoskop medger auskultation på distans. Pilotprojekt pågår mellan sjukstugorna i Sorsele och Storuman. Man kan också spela in t.ex. hjärtljud och sända remisser med tillhörande hjärtljud, använda inspelningar i undervisning mm.

   Diskussionerna och engagemanget är livligt. Möjligheterna är många men det finns också hinder, särskilt då vi inte har bra metoder för att registrera eller ge incitament för nya behandlingsformer med distanslösningar.


    Egenvård på distans

    Göran Algers  27  September  2012   09:53:09
     I EU-projektet "Renewing Health" har man i Norrbotten kommit långt med att utbilda patiener i egenvård samt följa upp och utvärdera resultatet via videosamtal med patienterna i hemmet, titta på http://www.youtube.com/watch?v=DxDfuLZfeow&feature=youtu.be

    Vinster med resfria möten!

    Thomas Molén  28  Augusti  2012   13:02:01

    I Ö-viks Allehanda kan man läsa hur man genom resfria möten sparar miljonbelopp i Landstinget Västernorrland genom att nyttja resfria möten i stället för att resa. Även i kommunerna finns stora pengar att spara. Kan resorna minskas med 10 procent ligger besparingen på c:a 20 miljoner kronor årligen!

    Länk till artikeln

    Se också exemplen från övriga landsting i regionen i artikelns faktaruta.


    Mer Almedal

    Göran Algers  9  Juli  2012   10:41:09

     Tillbringat några dagar i Almedalen med ett trevligt gäng från Västerbotten, Region Västerbotten hade bl.annat ett mycket välbesökt pass om glesbygdsmedicin och hur e-hälsa kan användas för att ge vård med de speciella förutsättningar som gäller där. I en direktuppkoppling under programmet med "patienten" i Tärna och doktorn i Storuman visades en av många möjligheter. Jonas Rastad stod för inledningen och Margit Håkansson för den avslutande paneldebatten med bl.a. Barbro Westerholm. Debatten fick också lite extra krydda av ett besök från "Dorotea-upproret".

       

     

    Norrbotten var också på plats som medarrangör i olika seminarier, se (http://www.nll.se/sv/Om-landstinget/nyheter/Landstinget-arrangerar-valbesokta-seminarier-under-Almedalsveckan/)